عیب یابی
کایاکو
از این قسمت میتوانید با طی یکسری مراحل، به پاسخ سوالات مربوط به بخش کنترل پنل ادمین و یا کنترل پنل بخش کارمند سیستم پشتیبانی کایاکو دست یابید.

گام های بعدی 
 

   

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم