دانشنامه

1- کپی کارت ملی

2- کپی مجوز فعالیت(برای افراد حقوقی) و یا قبض تلفن( برای افراد حقیق)

3- آدرس کامل پستی و کد پستی

4 شماره موبایل و شماره تلفن ثابت

5- کد اقتصادی و شناسه ملی(برای شرکت و سازمان ها)

6- آدرس ایمیل

محبوب ترین مقالات 
 
جدیدترین مقالات 
 
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم